Svátosti

SVÁTOST KŘTU

O křest dítěte musí požádat osobně rodiče. Je žádoucí, aby se s nimi přišli představit i ti, kdo mají být kmotry. Pokud jsou rodiče oddáni jen na úřadě, musí přijít i s kmotry alespoň 3x na přípravu. Příprava se většinou koná druhé, třetí a čtvrté úterý v měsíci od 18,30 do 19,30 hod.

Duchovní správce - kněz - se musí přesvědčit o tom, že rodiče chtějí křtít na základě správného důvodu, a že rodiče i kmotři si uvědomují, co budou veřejně před Bohem a Církví při křtu dítěte slibovat a mají předpoklady to splnit.

"..., že vychovávají dítě ve víře v Pána Ježíše, že ho budou učit milovat Boha a bližního, jak nám to Pán Ježíš přikázal..."

K zápisu o křest dítěte se vyžadují tyto doklady:

  • Rodný list dítěte, oddací list rodičů, potvrzení o církevním sňatku rodičů dítěte.
  • Potvrzení o křtu, biřmování a církevním sňatku kmotrů.
  • Propuštění duchovního správce, pokud mají trvalé bydliště v jiné farnosti.
Při křtu je třeba jednoho kmotra nebo kmotry. Kmotr-a musí být pokřtěn v katolické církvi, mít minimálně 16 let, být biřmován-a, pokud žije v manželství mít církevní sňatek v katolickém kostele. (Pokřtěný v jiné církvi může být jen svědkem - svědkyni křtu)

ZA PŘÍPRAVU NA KŘEST A KŘEST SE NIC NEPLATÍ !

Křtí se po vykonané přípravě a domluvě v sobotu dopoledne i odpoledne. V neděli po 11,15 hod.

O KŘEST DÍTĚTE JE TŘEBA ŽÁDAT ASPOŇ JEDEN MĚSÍC PŘEDEM !

Dítě starší 5 let musí před křtem chodit aspoň 2 roky do vyučování náboženství. Křest od 14 let a dospělému se uděluje po náležité přípravě - KATECHUMENÁTU. Katechumenát je doba(obvykle 1 - 3 roky), kdy se zjišťuje opravdovost úmyslu žadatele. Ten se během této přípravy seznamuje s tím v co věříme a osvojuje si křesťanské životní zásady, podle nichž má po křtu žít - jednat.SVÁTOST MANŽELSTVÍ

O svatbu v kostele je třeba žádat nejméně 3 měsíce předem. Žadatelé si musí vyřídit na příslušném matričním úřadě (O.-Jih) osvědčení ke sňatku. Pokud žadatelé nejsou pokřtěni ve zdejším farním kostele, musí si opatřit potvrzení o křtu nového data z místa farnosti, kde byli pokřtěni. Žadatelé musí absolvovat děkanátní přípravu snoubenců na faře v O. - Mariánských Horách (termín pravidelně předem oznamován). Zde ve farnosti musí přijít 5x na poučení. (Dva nekatolíci uzavírají i mimo církev římskokatolickou nerozlučitelné manželství). Za přípravu na svatbu se nic neplatí.SVÁTOST SMÍŘENÍ

Příležitost ke svátosti smíření - zpovědi, je vždy půl hodiny před mší svatou.POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Po domluvě s duchovním správcem kdykoliv.SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Po ohlášení probíhá společná příprava ve farnosti.